Home / บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

พนักงานธุรการ

นาง จันทร์เพ็ญ  บัวจีน

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7567-2301
อีเมล:  bchunpen@wu.ac.th

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาง สุคณา  ศรีทับ

หมายเลขโทรศัพท์ :   0-7567-2303
อีเมล: ssukhana@wu.ac.th

 

 

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ยุพรัตน์  ขาวเอี่ยม

หมายเลขโทรศัพท์ :   0-7567-2301
อีเมล: yupharat.kh@wu.ac.th

 

นักวิชาการ

นาย สนอง  ทองยอด

หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7567-3188
อีเมล: sanong.th@wu.ac.th

 

 

นักวิชาการ

นางสาว สุกัญญา  อะหลี

หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7567-2380
อีเมล: sukanya.a-@wu.ac.th

นักวิชาการ

 นางสาว คอซีหม๊ะ  มาแมง

หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7567-2413
อีเมล: khorseemah.ma@wu.ac.th

 

 

 

Facebook Comments