Home / วท.ม.(อุตสาหกรรมเกษตร)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

วท.ม.(อุตสาหกรรมเกษตร)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Agro-Industry


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)

ชื่อย่อ : วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร)

ภาษาอังกฤษ:Master of Science (Agro-Industry)

ชื่อย่อ : M.Sc. (Agro-Industry)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่เข้มแข็งตามมาตรฐานสากล มีความสามารถด้านการวิจัย และสามารถพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและ เทคโนโลยีชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีทักษะในการทำงานและการสื่อสาร รู้เท่าทันและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วได้นำความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นตัวจักรสำคัญในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีผลต่อการพัฒนาประเทศและสังคมโลกโดยรวม ดังนั้นการสร้างบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ในระดับลึกอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ที่มีความรู้ความเข้าใจปัญหาของท้องถิ่นและของประเทศ ย่อมเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศในปัจจุบันที่เน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ โดยอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญและมีส่วนช่วยในการพัฒนาของประเทศ และเป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวทางประเทศไทย 4.0 อีกทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่อุดมด้วยทรัพยากรด้านการเกษตร มีสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรต่อเนื่องจากฐานทรัพยากรของจังหวัด ทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้อย่างกว้างขวาง เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในภาคใต้ให้มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มีจุดเน้นในการแก้ปัญหาของประเทศจากฐานทรัพยากรในท้องถิ่น ให้มีการจัดการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถผนวกวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดเพื่อให้เกิดธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่นำไปสู่ความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตรงตามความต้องการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของภาคใต้และของประเทศ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1) มหาบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และด้านเทคโนโลยีชีวภาพสู่สังคม
2) มหาบัณฑิตมีความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ในระดับลึกในด้านอุตสาหกรรมเกษตรโดยเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือเทคโนโลยีชีวภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูงเพื่อรองรับความต้องการของประเทศและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำผลงานวิจัยที่ได้เผยแพร่สู่ระดับสากล
3) มหาบัณฑิตมีทักษะทางปัญญาในระดับสูง มีศักยภาพในการทำงานในระดับผู้ประกอบการ นักวิจัย และนักวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
4) มหาบัณฑิตมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือเทคโนโลยีชีวภาพ


แนวทางประกอบอาชีพ

1) เกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการเกษตร เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ
2) นักวิชาการหรือที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (smart farm advisor) ในบริษัทธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่ออกแบบ เลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และดำเนินการสร้างฟาร์มเกษตรอัจฉริยะและฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยแบบต่างๆ
3) นักวิชาการในบริษัทธุรกิจเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่จัดการผลิตผลเกษตร วางแผนและควบคุมดูแล การแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ เก็บรักษา ขนส่ง ซื้อขาย หรือนำเข้า-ส่งออก ผลิตผลเกษตร
4) เจ้าของธุรกิจฟาร์มเกษตร ธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทธุรกิจเกษตรทุกประเภท
5) นักวิชาการในหน่วยงานราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ
6) นักวิจัยในหน่วยงานหรือสถาบันวิจัย เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTEC) ฯลฯ
7) ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 90,000.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
1) หมวดวิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต
ข. แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก 17 หน่วยกิต
3) หมวดวิทยานิพนธ์ 20 หน่วยกิต

สามารถติดตามเราได้ที่

Website : http://agro.wu.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/AgroIndustry.WalailakUniversity/

Facebook Comments