Home / สาน์สจากคณบดี

สาน์สจากคณบดี

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๔๑ พร้อมกับการรับนักศึกษาครั้งแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และในปีการศึกษา ๒๕๔๓ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีความพร้อมด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นสถานศึกษาใกล้บ้านที่มีความทันสมัยทั้งระบบ IT และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก โดยมีปรัชญาหรือความมุ่งมั่นคือ เกษตรคือชีวิต” ซึ่งหมายถึง การเกษตรที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

คุณภาพหลักสูตร: มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งวุฒิการศึกษาได้รับการรับรองจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะด้านวิชาการ ทั้งการพูด อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพโดยมีการเรียนรู้ร่วมกับการปฏิบัติงานจริง มีโอกาสไปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ มีทักษะภาษาสากล และมีทักษะด้านธุรกิจเกษตร นอกจากนี้ยังมีการเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ

การผลิตบัณฑิต: อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกคิดเป็น ๙๒ เปอร์เซ็นต์ มีตำแหน่งทางวิชาการทั้งระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล มีโรงงานต้นแบบเพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของท้องถิ่นและของประเทศ มีอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง

คุณภาพบัณฑิต: มีความรู้ทางทฤษฎี มีทักษะการพูด อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการจริง มีทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกคนได้รับการสนับสนุนการวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัยฯ หน่วยภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ: มีความร่วมมือทางด้านการวิจัย การสอน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับนานาประเทศอาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม อินโดนีเซียและมาเลเซีย เป็นต้น มีระบบสหกิจศึกษานานาชาติ

สำนักวิชาฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพด้วยโครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning โครงการประสบการณ์สัญจร โครงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โครงการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งในและต่างประเทศ และโครงการพัฒนาทักษะธุรกิจเกษตร เป็นต้น ซึ่งจะทำให้บัณฑิตทุกคนมีทุนความรู้และทักษะเฉพาะเพื่อการแข่งขันใน AEC เป็นทั้งคนดีและคนเก่งของประเทศชาติต่อไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 075-672301 หรือเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ได้ที่ https://act.wu.ac.th/

Facebook Comments