Home / กิจกรรมของสำนักวิชา / กิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมการกินท้องถิ่นใต้ ตอน หมี่ผัด-ขนมโค”

กิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมการกินท้องถิ่นใต้ ตอน หมี่ผัด-ขนมโค”

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมการกินท้องถิ่นใต้ ตอน หมี่ผัด-ขนมโค” ปราชญ์ท้องถิ่นเป็นวิทยากรมาให้ความรู้ สาธิตวิธีการทำหมี่ผัด ให้นักศึกษาได้ชิม ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น และสอดแทรกองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของแต่ละวิชาเอก โดยสำนักวิชาจัดทำเอกสารการเรียนรู้ ที่นักศึกษาสามารถหาข้อมูลจากวิทยากรที่มาบรรยาย


Facebook Comments

About act_2017

Check Also

สัมมนาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ปากประ ลากูน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สัมมนาสำนักวิชา …