Home / กิจกรรมของสำนักวิชา / กิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว” เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีการทำนาแบบท้องถิ่นและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ ณ ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนท่าศาลาที่เคยเข้าร่วมค่ายนวัตกรรมเกษตรที่ผ่านมา
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Facebook Comments

About act_2017