Home / act_2017

act_2017

รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลเหรียญเงิน 2 โครงการ 1. การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยจาก รากผักตบชวา เพื่อนามาใช้เป็นวัสดุ ปลดปล่อยสารต้านเชื้อราและให้กลิ่นหอมใน ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง โดย นายสุเมธี ส่งเสมอ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 2. นวัตกรรมการควมคุบไอระเหยของสาร ธรรมชาติจากถ่านกัมมันต์เพื่อยับยั้งเชื้อรา บนผิวหน้าของวัตถุดิบทางการเกษตรใน ระหว่างการเก็บรักษาและขนส่ง โดย นางสาวศิริพร แช่มสนิท รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน รางวัลเหรียญทองแดง …

Read More »

เปิดรับสมัคร TCAS62 รอบที่3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 17-29 เม.ย.62

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ในรอบ TCAS62 รอบที่3 รอบรับตรงร่วมกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 62 – 29 เม.ย. 62 สมัครเรียน https://entry.wu.ac.th/  #WUFoodScienceInnov #สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และทีมงานวิจัย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผลงานนวัตกรรมดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และทีมงานวิจัย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานนวัตกรรมดีเด่น  ผลงานเรื่อง “การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากผักตบชวาเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุปลดปล่อยสารต้านเชื้อราและให้กลิ่นหอมในบรรจุภัณฑ์ข้าวสารกล้อง”สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 27 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29 มีนาคม 2562

Read More »

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารและการเตรียม Culinary Art and Preparation ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารและการเตรียม Culinary Art and Preparation ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคารหัวตะพาน)

Read More »

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ประชุมร่วมกับบริษัท CPF เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562

โครงการสำรวจเกษตรกร ผู้เลี้ยงสุกรขุน (farm) ร่วมกับบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) จากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทางโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ contract farming บริษัท ซีพีเอฟได้พา นศ. ลงพื้นที่ในจังหวัด สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง เพื่อสอบถามข้อมูลการเลี้ยงสุกรขุน จากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนในโครงการ เพื่อให้นศ. ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และเข้าใจระบบการทำงานในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น#สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร#มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาเกษตรศาสตร์ ด้านพืชศาสตร์ และด้านสัตวศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาเกษตรศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 อัตรา (ด้านพืชศาสตร์ 1 อัตรา และด้านสัตวศาสตร์ 1 อัตรา) ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป 1.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561 1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 1.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.50 กรณีหลักสูตรพิเศษที่มีปีการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี เช่น หลักสูตรแพทยศาสตร-บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.25 1.4 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 550 …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป 1.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 1.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.50 กรณีหลักสูตรพิเศษที่มีปีการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี เช่น หลักสูตรแพทยศาสตร-บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.25 1.4 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ดังนี้ TOEFL (computer-based) …

Read More »

รศ.ดร.วาริน อินทนา บรรยาย​ “การจัดการโรคในสวนส้มโอ” ที่​ อำเภอปากพนัง

ภาพบรรยากาศการอบรม”การจัดการโรคในสวนส้มโอ” ที่​ อำเภอปากพนัง โดย รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

Read More »

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 9001:2015, ISO14001:2015 และISO45001:2018 ” ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 85 คน และทุกคนผ่านการทดสอบ ได้รับมอบวุฒิบัตรจากทางบริษัท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนมา ณ โอกาสนี้

Read More »

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศึกษาทุกชั้นปี วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้แนวทางและกำลังใจในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ  เมื่อเย็นวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ฃ

Read More »