Yearly Archives: 2019

บรรยากาศการสัมภาษณ์ TCAS 1 รอบ Portfolio สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 21 ธ.ค.62

บรรยากาศการสัมภาษณ์ TCAS 1 รอบ Portfolio สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อและผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ในหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบ TCAS1 ประจำปีการศึกษา 2563          

Read More »

บรรจุภัณฑ์ผสมสารธรรมชาติป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร โดย รศ.ดร.นฤมล มาแทน และคณะ

😍หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม และศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ภูมิใจเสนอ นวัตกรรมเหรียญทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ผลงานระดับโลก ของ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และคณะ ❤️การคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารแนวใหม่ให้ชะลอการเน่าเสียของวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งนอกจากบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยเซลลูโลสที่พัฒนาขึ้นมานี้จะมีความหอมแล้วยังมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อรา แมลง รวมถึงช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในอากาศ สามารถนำมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายและหลายครั้งโดยความหอมยังคงอยู่ จึงเป็นวัสดุแนวใหม่เพื่อสุขภาพ ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการขนส่งวัตถุดิบทางเกษตร ซึ่งผลงานวิจัยได้รับการสนับสนุนต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์..ที่นี่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 27 ปีแห่งคุณภาพและความภาคภูมิใจ โดย รศ.ดร.นฤมล มาแทน และคณะ ผลงานดังกล่าวได้รับถึง 3 รางวัลด้วยกันคือ รางวัล ITEX GOLD MEDAL เป็นรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเหรียญทอง รางวัล Special Award เป็นรางวัลพิเศษจากสมาคมสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาโลก และรางวัลพิเศษจาก Association “Russian House for International Scientific and Technology Cooperation) ที่มอบให้เพราะความประทับใจมอบโดยผู้แทนจากประเทศรัสเซีย

Read More »

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาฟรี!!! ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินโครงการกัญชาไทยทางการแพทย์” วันที่ 25 ธ.ค.62

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาฟรี!!! ในหัวข้อ ☘️“แนวทางการดำเนินโครงการกัญชาไทยทางการแพทย์” 📌วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ⏰ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 🏠ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Read More »

27 ปี แห่งคุณภาพและความภูมิใจส่งต่อสู่ Next Generation 23 พ.ย.62

    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “27 ปี แห่งคุณภาพและความภูมิใจส่งต่อสู่ Next Generation” เพื่อแสดงผลงานทางด้านการจัดการศึกษา งานวิจัยของสำนักวิชาและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี  ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำเร็จของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรในรอบ 27 ปี” โดยมีใจความสำคัญว่า ปัจจุบันสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม โดยการจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลของคณาจารย์คนรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 100% มีการเตรียมความพร้อมทางด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ขนาด 3,000 ไร่ ภายในฟาร์มดังกล่าว …

Read More »

27th Quality-Pride forward to the Next Generation-23 November 2019

  On the 23 November 2019, the celebration of “27 Years of Quality and Pride Forward to Next Generation” was organized by the School of Agricultural Technology, Walailak University. There were exhibitions on the educational activities, research, as part of celebration of the 27th Anniversary at Room 5301, Lecture Building …

Read More »

ทีมนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำผลงานศูนย์​ชีวินทรี​ย์​นำเสนอต่อยอด​ R2M.ชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย

ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย นายเสรีรัตน์ แก้วคง สาขาพืชศาสตร์ นางสาวปิยะวรรณ เกษรสิทธิ์  สาขาพืชศาสตร์ นายพงค์พินิจ เพรชหีต  สาขาเทคโนโลยีอาหาร นายนันทวัฒน์ วรินทรเวช  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นำผลงานศูนย์​ชีวินทรี​ย์​นำเสนอต่อยอด​  ประกวดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”ระดับมหาวิทยาลัย(Research to Market-R2M) ในวันอาทิตย์ที่ 17พฤศจิกายน2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space โซน F อุทยานวิทยาศาสตร์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

Read More »

กิจกรรมคณบดีและคณาจารย์พบนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2/2562 14 พ.ย.62

    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร…ดูแลลูกศิษย์..ใกล้ชิดเหมือนลูกหลาน😍ครอบครัว สทก. 27 ปีแห่งคุณภาพและความภาคภูมิใจ ♥️กิจกรรมคณบดีและคณาจารย์พบนักศึกษา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นำโดยคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเป็นไปอย่างสนุกสนานและนักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจ และมีกำลังใจในการเรียน ตลอดจนได้ทราบวิธีการเตรียมตัวสอบปลายภาคที่กำลังจะมาถึง ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษา สทก. สอบผ่านและมีการผลการเรียนที่ดีทุกๆคน🏆

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร@โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 12 พ.ย.62

   💖27ปีแห่ง​คุณภาพ​และ​ความ​ภาคภูมิใจ.. สทก💗ขอบคุณ​คุณ​ครูและน้องๆ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  ที่ร่วมกิจกรรม​กับเราและร่วมภูมิใจ​ไปกับหลักสูตร​เกษตร​ศาสตร์​และนวัตกรรม​และหลักสูตร​วิทยา​ศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม​💓เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร@โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 14 พ.ย.62

💖27ปีแห่ง​คุณภาพ​และ​ความ​ภาคภูมิใจ.. สทก💗นครศรีธรรมราช… ดี๊ดี…ขอบคุณ​คุณ​ครูและน้องๆ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ที่ร่วมกิจกรรม​กับเราและร่วมภูมิใจ​ไปกับหลักสูตร​เกษตร​ศาสตร์​และนวัตกรรม​และหลักสูตร​วิทยา​ศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม​💓

Read More »