Home / 2019 / March

Monthly Archives: March 2019

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาเกษตรศาสตร์ ด้านพืชศาสตร์ และด้านสัตวศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาเกษตรศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 อัตรา (ด้านพืชศาสตร์ 1 อัตรา และด้านสัตวศาสตร์ 1 อัตรา) ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป 1.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561 1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 1.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.50 กรณีหลักสูตรพิเศษที่มีปีการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี เช่น หลักสูตรแพทยศาสตร-บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.25 1.4 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 550 …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป 1.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 1.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.50 กรณีหลักสูตรพิเศษที่มีปีการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี เช่น หลักสูตรแพทยศาสตร-บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.25 1.4 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ดังนี้ TOEFL (computer-based) …

Read More »

รศ.ดร.วาริน อินทนา บรรยาย​ “การจัดการโรคในสวนส้มโอ” ที่​ อำเภอปากพนัง

ภาพบรรยากาศการอบรม”การจัดการโรคในสวนส้มโอ” ที่​ อำเภอปากพนัง โดย รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

Read More »

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 9001:2015, ISO14001:2015 และISO45001:2018 ” ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 85 คน และทุกคนผ่านการทดสอบ ได้รับมอบวุฒิบัตรจากทางบริษัท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนมา ณ โอกาสนี้

Read More »

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศึกษาทุกชั้นปี วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้แนวทางและกำลังใจในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ  เมื่อเย็นวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ฃ

Read More »

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ สาขาเทคโนโลยีอาหาร

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ สาขาเทคโนโลยีอาหาร

Read More »

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกร ของนักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกร ของนักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3โดยออกปฎิบัติงานฟาร์มนอกพื้นที่

Read More »

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ2 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ2 เพื่อให้แนวทางและกำลังใจในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ  เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read More »

นายสหรัตน์ ทองวุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สหกิจศึกษาที่ universiti putra malaysia ประเทศมาเลเซีย

นายสหรัตน์ ทองวุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สหกิจศึกษาที่ universiti putra malaysia ประเทศมาเลเซีย

Read More »

กิจกรรม “WU FoodScience and Innovation พาทัวร์เมืองมหาลัย”

มาชมภาพบรรยากาศ กิจกรรม “WU FoodScience and Innovation พาทัวร์เมืองมหาลัย” ที่ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมได้จัดขึ้นให้กับนักเรียนที่สมัคร TCAS2 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา #WUFoodScienceInnov #เพราะความสุขเริ่มต้นจากอาหาร #เพราะอร่อยจึงบอกต่อ #TCAS2

Read More »