งานวิจัยบรรจุภัณฑ์จากใยไผ่

ผลงานการคิดค้นต่อยอดการนำบรรจุภัณฑ์จากใยไผ่เพื่อถนอมอาหารในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมง โดยใช้ไอระเหยของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต้นในการถนอมอาหารและเพิ่มรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้น่ารับประทาน พบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สูตรนี้ให้ผลสำเร็จสามารถใช้ยืดอายุการเก็บรักษาปลากึ่งแห้งได้นานกว่าเดิม 2 เท่า อีกทั้งบรรจุภัณฑ์สูตรนี้ยังสามารถขึ้นรูปได้ง่าย ได้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ และมีราคาประหยัดเป็นประโยชน์ต่อการขนส่งปลากึ่งแห้งและผลิตภัณฑ์ประมงอีกหลายชนิด

ผลงานวิจัยนี้เป็นผลงานร่วมกันของ ดร.กิติยา สุเหม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และดร.สุเมธี ส่งเสมอ รศ.ดร.นฤมล มาแทน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย สำนักวิชาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านรายละเอียด​เพิ่มเติม​ได้ที่​ Kitiya Suhem, Sumethee Songsamoe, Narumol Matan. 2022. Effects of bamboo sachets containing Litsea cubeba oil on the prevention of mold for extending the shelf life of dried fish, its reusability, and action mechanisms,
LWT, 154, 112796 (ISI, Scopus, Q1)