โลโก้สำนักวิชา

ประวัติความเป็นมา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 และเปิดสอนระดับปริญญาตรีโดยใช้หลักสูตร พ.ศ. 2540 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ถูกปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
1)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
2)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
3)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษานั้นได้เริ่มเปิดสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดยใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543 จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง และวิทยาศาสตร์การอาหาร และในปี พ.ศ. 2544 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ถูกปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 1)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 2)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 3)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 4)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 5)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 6)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 7)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) 8)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563