โลโก้สำนักวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนง เอี่ยวศิริ
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ความเชี่ยวชาญ

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการถนอมอาหาร
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ
-การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2321, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72321, 72301
E - mailatanong@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสาขะ อนันธวัช
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-การแปรรูปอาหาร
-เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2315, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72315, 72301
E - mailpvisaka@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล มาแทน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ 
-การต้านทานเชื้อราโดยใช้สารธรรมชาติ​
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
-การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2317, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72317, 72301
E - mailnnarumol@wu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. มนัส ชัยจันทร์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-เคมีและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงและอาหารทะเล
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
-ผลิตภัณฑ์เนื้อเพื่อสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2316, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72316, 72301
E - mailcmanat@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-เคมีของไขมันและน้ำมัน
-เคมีอาหาร และการแปรรูปอาหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2319, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72319, 72301
E - mailpworawan@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสา แซ่หลี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-การผลิตสารชีวภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากวัสดุชีวภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีการหมักและเทคโนโลยีเอนไซม์
-การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแป้ง
-Fermentation Biotechnology
-Enzyme Biotechnology

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2322, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72322, 72301
E - mailsnisa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิจักษณ์ สัมพันธ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-Microbial enzymes for industrial applications
-Development of gene expression systems

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2371, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72371, 72301
E - mailpijug.su@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ติณณภพ จุ่มอิ่น
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6773, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76773, 72301
E - mailthinnaphop.ch@wu.ac.th