ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสาขะ อนันธวัช
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ความเชี่ยวชาญ

-การแปรรูปอาหาร
-เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2368, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2368, 2301
E - mailpvisaka@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล มาแทน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ 
-การต้านทานเชื้อราโดยใช้สารธรรมชาติ​
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
-การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2359, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2359, 2301
E - mailnnarumol@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส ชัยจันทร์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-เคมีและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงและอาหารทะเล
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
-ผลิตภัณฑ์เนื้อเพื่อสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2384, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2384, 2301
E - mailcmanat@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-เคมีของไขมันและน้ำมัน
-เคมีอาหาร และการแปรรูปอาหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2372, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2372, 2301
E - mailpworawan@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสา แซ่หลี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-การผลิตสารชีวภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากวัสดุชีวภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีการหมักและเทคโนโลยีเอนไซม์
-การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแป้ง
-Fermentation Biotechnology
-Enzyme Biotechnology

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2365, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2365, 2301
E - mailsnisa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิจักษณ์ สัมพันธ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-Microbial enzymes for industrial applications
-Development of gene expression systems

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2371, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2371, 2301
E - mailpijug.su@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนง เอี่ยวศิริ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการถนอมอาหาร
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ
-การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2374, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2374, 2301
E - mailatanong@wu.ac.th
ดร. สุเมธี ส่งเสมอ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
-การสุขาภิบาลอาหาร
-เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารต้านเชื้อจุลินทรีย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2376 ,0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2376,2301
E - mailsumethee.so@wu.ac.th