บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางจันทร์เพ็ญ บัวจีน
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72301
E - mail chunpen@wu.ac.th
นางสุคณา ศรีทับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2380
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72380
E - mailssukhana@wu.ac.th
นางสาวนัฏฐลักษณ์ น้ำจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2303
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72303
E - mailnattaluck.na@wu.ac.th
นางสาวสุกัญญา อะหลี
นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2380
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72380
E - mail sukanya.a-@wu.ac.th
นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
นักวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2303
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72303
E - mailkhorseemah.ma@wu.ac.th
นางสาวกมลณิชา เพ็ชรคงทอง
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72301
E - mailkamolnicha.ph@wu.ac.th
นายคเชนทร์ สิทธิเชนทร์
พนักงานห้องทดลอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72301
E - mail khachain.si@wu.ac.th
นายอภิสิทธิ์ บูระพันธ์
พนักงานห้องทดลอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72301
E - mail aphisit.bu@wu.ac.th