บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางจันทร์เพ็ญ บัวจีน
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2301
E - mail chunpen@wu.ac.th
นางสุคณา ศรีทับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2303
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2303
E - mail ssukhana@wu.ac.th
นางสาวนัฏฐลักษณ์ น้ำจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2380
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2380
E - mail nattaluck.na@wu.ac.th
นางสาวยุพรัตน์ ขาวเอี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2301
E - mail yupharat.kh@wu.ac.th
นางสาวสุกัญญา อะหลี
นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2380
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2380
E - mail sukanya.a-@wu.ac.th
นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
นักวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2413
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2413
E - mail khorseemah.ma@wu.ac.th
นายสนอง ทองยอด
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-3188
เบอร์โทรศัพท์ภายใน3188
E - mailsanong.th@wu.ac.th