Home / บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางจันทร์เพ็ญ บัวจีน
พนักงานธุรการ
นางสุคณา ศรีทับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนัฏฐลักษณ์ น้ำจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวยุพรัตน์ ขาวเอี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุกัญญา อะหลี
นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
นักวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
Facebook Comments