ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agriculture and Innovation

ชื่อปริญญาและสาขา

  ชื่อเต็ม     
ชื่อย่อ      
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม) วท.บ. (เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม)
  ชื่อเต็ม    
ชื่อย่อ      
Bachelor of Science (Agriculture and Innovation) B.Sc. (Agriculture and Innovation)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการนำเอาหลักของวิทยาการและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การใช้เครื่องมือเชื่อมต่อฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่าง     มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและครอบคลุมถึงภูมิศาสตร์การเกษตร เน้นให้นักศึกษามีความรู้แบบบูรณาการตั้งแต่ภาคการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและการประกอบธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการใช้กรณีศึกษาของจริงเป็นตัวอย่าง รวมทั้งการสอนให้นักศึกษาได้รู้จักการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองตลอดจนสามารถประพฤติและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย มีจิตสำนึกต่อสังคม และผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรแบบครบวงจร

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หลักวิชาการพื้นฐานทางนวัตกรรมการเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) เป็นผู้มีความสามารถในการทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
3) เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านการเกษตร หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
4) เป็นนักวิชาการและนักวิจัย ที่มีความสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้
5) เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและประกอบอาชีพเกษตรด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน
6) มีจรรยาบรรณ มีจิตสาธารณะ และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

แนวทางประกอบอาชีพ

1) เกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการเกษตร เช่น      การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ
2) นักวิชาการหรือที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (smart farm advisor) ในบริษัทธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจฟาร์มเกษตร เลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และดำเนินการสร้างฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยแบบต่างๆ
3) นักวิชาการในบริษัทธุรกิจเกษตร ทำหน้าที่จัดการผลิตผลเกษตร วางแผนและควบคุมดูแล การตรวจสอบคุณภาพ  เก็บรักษา ขนส่ง ซื้อขาย หรือนำเข้า-ส่งออก ผลิตผลเกษตร
4) เจ้าของธุรกิจฟาร์มเกษตร หรือบริษัทธุรกิจเกษตรทุกประเภท
5) นักวิชาการในหน่วยงานราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ฯลฯ
6) นักวิจัยในหน่วยงานหรือสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTEC) ฯลฯ
7) ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                 178 หน่วยกิต                     

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                     40 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาภาษา                                                                 19 หน่วยกิต    

  1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                       3 หน่วยกิต

  1.2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                                16 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                             6 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 6 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาสหศาสตร์                                                              9 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           130 หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        30  หน่วยกิต
2)  กลุ่มพื้นฐานเกษตร   27 หน่วยกิต
3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   37 หน่วยกิต
    3.1) พืชศาสตร์   37 หน่วยกิต
    3.2) สัตวศาสตร์   37 หน่วยกิต
    3.3) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   37 หน่วยกิต
4)  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน   19 หน่วยกิต
5)  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                  17  หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                           8  หน่วยกิต

 

สมัครเรียนกับเรา Click    https://entry.wu.ac.th/