Home / หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ

หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Innovative Agriculture and Entrepreneurship


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Innovative Agriculture and Entrepreneurship)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการนำเอาหลักของวิทยาการและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การใช้เครื่องมือเชื่อมต่อฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและครอบคลุมถึงภูมิศาสตร์การเกษตร เน้นให้นักศึกษามีความรู้แบบบูรณาการตั้งแต่ภาคการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและการประกอบธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการใช้กรณีศึกษาของจริงเป็นตัวอย่าง รวมทั้งการสอนให้นักศึกษาได้รู้จักการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองตลอดจนสามารถประพฤติและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย มีจิตสำนึกต่อสังคม และผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรแบบครบวงจร


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
1) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หลักวิชาการพื้นฐานทางนวัตกรรมการเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) เป็นผู้มีความสามารถในการทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
3) เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
4) เป็นนักวิจัย ที่มีความสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้
5) เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและประกอบอาชีพเกษตรด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน
6) มีจรรยาบรรณ มีจิตสาธารณะ และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ


แนวทางประกอบอาชีพ
1) เกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการเกษตร เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ
2) นักวิชาการหรือที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (smart farm advisor) ในบริษัทธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำหน้าที่ออกแบบ เลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และดำเนินการสร้างฟาร์มเกษตรอัจฉริยะและฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยแบบต่างๆ
3) นักวิชาการในบริษัทธุรกิจเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่จัดการผลิตผลเกษตร วางแผนและควบคุมดูแล การแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ เก็บรักษา ขนส่ง ซื้อขาย หรือนำเข้า-ส่งออก ผลิตผลเกษตร
4) เจ้าของธุรกิจฟาร์มเกษตร ธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทธุรกิจเกษตรทุกประเภท
5) นักวิชาการในหน่วยงานราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ
6) นักวิจัยในหน่วยงานหรือสถาบันวิจัย เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTEC) ฯลฯ
7) ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


แนวทางการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (หลักสูตร 4 ปี)    
1) ด้านพืช ไม่น้อยกว่า 182 หน่วยกิต
2) ด้านสัตว์ ไม่น้อยกว่า 182 หน่วยกิต
3) ด้านประมง ไม่น้อยกว่า 182 หน่วยกิต 
4) ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 182 หน่วยกิต
5) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่น้อยกว่า 182 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     40 หน่วยกิต      
1) วิชาภาษา 20 หน่วยกิต      
     1.1) วิชาภาษาไทย        
     1.2) วิชาภาษาอังกฤษ        
2) วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต      
3) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต      
4) วิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต      
5) วิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต      
หมายเหตุ *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร      
ข. หมวดวิชาเฉพาะ      
วิชาโทด้านพืช ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต    
วิชาโทด้านสัตว์ ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต    
วิชาโทด้านประมง ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต    
วิชาโทด้านอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต    
วิชาโทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต    
       
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  34 หน่วยกิต    
2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร  25 หน่วยกิต    
3) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  28 หน่วยกิต    
4) กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต    
    4.1) ด้านพืช  24 หน่วยกิต    
    4.2) ด้านสัตว์  24 หน่วยกิต    
    4.3) ด้านประมง  24 หน่วยกิต    
    4.4) ด้านอุตสาหกรรมอาหาร  24 หน่วยกิต    
    4.5) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  24 หน่วยกิต    
5) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  6 หน่วยกิต    
    5.1) พื้นฐานการเกษตร  3 หน่วยกิต    
    5.2) ธุรกิจเกษตร  3 หน่วยกิต    
6) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา/วิจัย/การประกอบการ  17 หน่วยกิต    
    6.1) การประกอบการ  17 หน่วยกิต    
    6.2) การวิจัย  17 หน่วยกิต    
    6.3) สถานประกอบการภายนอก  17 หน่วยกิต    
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต    

สมัครเรียนกับเรา Click    https://entry.wu.ac.th/

Facebook Comments