ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Food Science and Innovation)


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม)

ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science (Food Science and Innovation)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

      มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม มีทักษะพร้อมในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา การออกแบบธุรกิจของตนเองและพัฒนาตนเอง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ  มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ของโลก และเป็นบัณฑิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ตลอดจนตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช    นอกจากนี้ยังเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านวิชาชีพไปดำเนินกิจการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในการออกแบบและผลิตอาหาร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืนของประเทศได้ต่อไป


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1) มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบระบบโรงงาน การวางแผนการผลิต กระบวนการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ การบำบัดและการนำของเหลือทิ้งจากภาคเกษตรและโรงงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ การออกแบบธุรกิจและการตลาด การประกอบอาหารด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร
2) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามจรรยาวิชาชีพ
3) มีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5) มีทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงาน


แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิชาการ
2)นักวิทยาศาสตร์
3)พนักงานฝ่ายผลิต
4)พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ
5)เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
6)นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบโรงงานและกระบวนการผลิต
7)นักทดสอบอาหาร
8)ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์อาหาร
9)ธุรกิจส่วนตัวด้านอาหาร
10)นักออกแบบอาหาร
11)นักโภชนาการด้านอาหาร
12)ผู้ปรุงอาหาร(Chef)


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (หลักสูตร 4 ปี)    
 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    40 หน่วยกิต      
1) กลุ่มวิชาภาษา 20 หน่วยกิต      
    1.1) วิชาภาษาไทย 4 หน่วยกิต      
    1.2) วิชาภาษาอังกฤษ 16 หน่วยกิต      
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต      
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต      
4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต      
5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต      
หมายเหตุ *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร      
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                         106 หน่วยกิต      
1) กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต    
2) กลุ่มวิชาบังคับ 45 หน่วยกิต    
3) กลุ่มวิชาเลือก 23 หน่วยกิต    
4) สหกิจศึกษา 17  หน่วยกิต


สมัครเรียนกับเรา Click    https://entry.wu.ac.th/