ผู้บริหารสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล มาแทน
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ความเชี่ยวชาญ -ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์  -การต้านทานเชื้อราบนไม้  -การพัฒนาผลิตภัณฑ์  -การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2359, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2359, 2301
E - mail nnarumol@wu.ac.th
ดร. กฤติกา กาบพลอย
รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ความเชี่ยวชาญ

โภชนศาสตร์อาหารสัตว์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2358, 0-7567-2301-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2358, 2301-3
E - mailkrittika.ka@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วาริน อินทนา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ความเชี่ยวชาญ-การควบคุมโรคพืช เกษตรอินทรีย์
-การจัดการโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-3200, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2373, 2301
E - mailiwarin@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสาขะ อนันธวัช
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ความเชี่ยวชาญ

-การแปรรูปอาหาร
-เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2368, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2368, 2301
E - mailpvisaka@wu.ac.th

 

รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส ชัยจันทร์
รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ความเชี่ยวชาญ -เคมีและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงและอาหารทะเล -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ -ผลิตภัณฑ์เนื้อเพื่อสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2384, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2384, 2301
E - mail cmanat@wu.ac.th