โลโก้สำนักวิชา

ผู้บริหารสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ความเชี่ยวชาญ-เคมีของไขมันและน้ำมัน -เคมีอาหาร และการแปรรูปอาหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2319, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72319, 72301
E - mailpworawan@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ คอมเพ็ชร
รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ความเชี่ยวชาญปรับปรุงพันธุ์พืชและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72326,72301
E - mailthanet.kh@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิรา วงศ์เณร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ความเชี่ยวชาญทางด้านสัตวศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2314, 0-7567-2301-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72314, 72301
E - mailchantira.wo@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนง เอี่ยวศิริ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ความเชี่ยวชาญ -การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการถนอมอาหาร -การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ -การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2321, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72321, 72301
E - mail atanong@wu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. มนัส ชัยจันทร์
รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ความเชี่ยวชาญ-เคมีและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงและอาหารทะเล -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ -ผลิตภัณฑ์เนื้อเพื่อสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2316, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72316, 72301
E - mailcmanat@wu.ac.th