บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

 • วาริน อินทนา, อรรถกร พรมวี, & ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์. (2018). เพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุมโรคใบขีดสีน้ำตาลข้าวด้วยการ ใช้ Trichoderma asperellum NST− 009 ร่วมกับ Bacillus subtilis NST− 002.
 • ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, ธิดา เดชฮวบ, & วาริน อินทนา. (2018). การประยุกต์ใช้ร่วมกันของผงเชื้อ Trichoderma sp. และ Bacillus sp. ต่อการควบคุมโรคเมล็ดด่างที่เกิดจาก Bipolaris oryzae ใน ข้าว.
 • Amon Praduptong,Passaraporn Srimangkornkaew,Warin Intana, Jindawan Siruntawineti,
  Sudawan Chaeychomsri, Natthawut Thitipramote, Win Chaeychomsri
  Primary Skin Irritation Test of Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Oil in New Zealand White RabbitBioscience Discovery, 9(4):478-484, Oct – 2018
 • Promwee, A., Yenjit, P., Issarakraisila, M., Intana, W., & Chamswarng, C. (2017). Efficacy of indigenous Trichoderma harzianum in controlling Phytophthora leaf fall (Phytophthora palmivora) in Thai rubber trees. Journal of Plant Diseases and Protection, 124(1), 41-50.

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

 • Ainun, N., Maneepong, S., & Suraninpong, P. (2018). Effects of Photoradiation on the Growth and Potassium, Calcium, and Magnesium Uptake of Lettuce Cultivated by Hydroponics. Journal of Agricultural Science, 10(6).
 • Nguyen, H., Maneepong, S., & Suraninpong, P. (2017). Effects of potassium, calcium and magnesium ratios in soil on their uptake and fruit quality of pummelo. J. Agric. Sci, 9, 110-121.
 • Nuanlaong, S., Onsanit, S., Chusangrach, V., & Suraninpong, P. (2016). A new species of Nepenthes (Nepenthaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany), 44(2), 128-133.

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

 • CHEALOH, N., DIREKBUSARAKOM, S., CHOTIPUNTU, P., JARIYAPONG, P., KONDO, H., HIRONO, I., & WUTHISUTHIMETHAVEE, S. (2020). RNA sequence analysis of growth-related genes in Penaeus monodon. Walailak Journal of Science and Technology (WJST), 17(5).
 • Chishty, S. M. S. U. H., Wuthisuthimethavee, S., Chotipuntu, P., & Direkbusarakom, S. (2019). Identification of Growth-related EST-Microsatellite Marker in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Walailak Journal of Science and Technology (WJST).
 • ธนากรณ์ เมฆกลิ่น,นพวรรณ ฉิ้มสังข์,สถาพร ดิเรกบุษราคม,สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
  การแสดงออกของยีน vitellogenin และยีน fatty acid binding protein ของกุ้งขาวเพศเมีย (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ที่เลี้ยงด้วยอาหารชนิดต่างๆ.วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง.มิถุนายน 2560
 • Phoonsamran, K., Direkbusarakom, S., Chotipuntu, P., Hirono, I., Unajak, S., Summpunn, P., & Wuthisuthimethavee, S. (2017). Identification and Expression of Vitellogenin Gene in Polychaetes (Perinereis sp.). Journal of Fisheries and Environment, 41(1), 1-11.
 • Pooljun, C., Direkbusarakom, S., Chotipuntu, P., Hirono, I., & Wuthisuthimethavee, S. (2016). Development of a TaqMan real-time RT-PCR assay for detection of covert mortality nodavirus (CMNV) in penaeid shrimp. Aquaculture, 464, 445-450.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

 • Pliankong, P., Suksa-Ard, P., & Wannakrairoj, S. (2018). Chitosan elicitation for enhancing of vincristine and vinblastine accumulation in cell culture of Catharanthus roseus (L.) G. Don. J. Agric. Sci, 10(12), 287.
 • Pliankong, P., Suksa–Ard, P., & Wannakrairoj, S. (2017). Effects of Colchicine and Oryzalin on Polyploidy Induction and Production of Capsaicin in Capsicum frutescens L. Thai Journal of Agricultural Science, 50(2), 108-120.

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

 • Suphrap, N., Wachirapakorn, C., Thamrongyoswittayakul, C., & Wongnen, C. (2019). Effects of vegetable oil and yeast fermented cassava pulp (YFCP) supplementation on feed intake, nutrient digestibility and rumen fermentation in Thai Friesian dairy cows. Indian Journal of Animal Research, 53(7), 895-900.
 • Suphrap, N., Wachirapakorn, C., Thamrongyoswittayakul, C., & Wongnen, C. (2019). Effect of vegetable oil source supplementation on feed intake, nutrients digestibility and rumen biohydrogenation bacterial population in Thai Friesian dairy cows. Indian Journal of Animal Research, 53(7), 907-912.
 • กฤติกา กาบพลอย, จันทิรา วงศ์เณร, ยุพาวดี ถาวรมาศ และทิพย์ฤดี บุญแนบ. 2562. การเพิ่มระดับโปรตีนในหญ้าเนเปียร์จากการหมักด้วยเชื้อรา Trichoderma asperellum (NST-009). แก่นเกษตร. 47(ฉบับพิเศษ2): 729-734.
 • จันทิรา วงศ์เณร, กฤติกา กาบพลอย, พิจักษณ์ สัมพันธ์, วิษณุ เพชรสุวรรณ และ จุฬาวรรณ จิตต์ภักดี. 2562. ผลการเสริมวัตถุดิบแหล่งแทนนินต่อการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในแพะ. แก่นเกษตร. 47(ฉบับพิเศษ2): 893-896.
 • Wongnen, C., Wachirapakorn, C., Suphrap, N., Napasirth, P., Thamrongyoswittayakul, C., & Yuangklang, C. (2017). Effects of Direct-fed Exogenous Fibrolytic Enzymes on Rumen Fermentation and Fibrolytic Bacteria Population in Ruminants Fed a Rice Straw-based Diet. Thai Journal of Agricultural Science, 50(1), 1-14.
 • กันยา พลแสน ฉลอง วชิราภากร จันทิรา วงศ์เณร และ วรางคณา แดนสีแก้ว (2559). การใช้กากเอทานอลหมักยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในสูตรอาหารผสมสาเร็จต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพื้นเมือง. วารสารเกษตรพระวรุณ, 13, 105-115.
 • ฉลอง วชิราภากร จันทิรา วงศ์เณร อนุสรณ์ เชิดทอง และกันยา พลแสน (2559). ผลของกากเอทานอลแห้งในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนมในโคให้นม. วารสารเกษตร, 32, 247-259.

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

 • วาริน อินทนา, อรรถกร พรมวี, & ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์. (2018). เพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุมโรคใบขีดสีน้ำตาลข้าวด้วยการ ใช้ Trichoderma asperellum NST− 009 ร่วมกับ Bacillus subtilis NST− 002.
 • Promwee, A., Yenjit, P., Issarakraisila, M., Intana, W., & Chamswarng, C. (2017). Efficacy of indigenous Trichoderma harzianum in controlling Phytophthora leaf fall (Phytophthora palmivora) in Thai rubber trees. Journal of Plant Diseases and Protection, 124(1), 41-50.

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

 • กฤติกา กาบพลอย, จันทิรา วงศ์เณร, ยุพาวดี ถาวรมาศ และทิพย์ฤดี บุญแนบ. 2562. การเพิ่มระดับ โปรตีนในหญ้าเนเปียร์จากการหมักด้วยเชื้อรา Trichoderma asperellum (NST-009). แก่นเกษตร. 47(ฉบับพิเศษ2): 729-734.
 • จันทิรา วงศ์เณร, กฤติกา กาบพลอย, พิจักษณ์ สัมพันธ์, วิษณุ เพชรสุวรรณ และ จุฬาวรรณ จิตต์ภักดี. 2562. ผลการเสริมวัตถุดิบแหล่งแทนนินต่อการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในแพะ. แก่นเกษตร. 47(ฉบับพิเศษ2): 893-896.

รายละเอียดเพิ่มเติม