โลโก้สำนักวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิรา วงศ์เณร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

ความเชี่ยวชาญ

โภชนศาสตร์สัตว์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2314, 0-7567-2301-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72314, 72301
E - mailchantira.wo@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วาริน อินทนา
อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
ความเชี่ยวชาญการจัดการศัตรูพืช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2373, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72373, 72301
E - mailiwarin@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
ความเชี่ยวชาญ

การปรับปรุงพันธุ์พืช

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2318, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72318, 72301
E - mailspotjama@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
ความเชี่ยวชาญ

-พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
-อณูพันธุศาสตร์
-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-4052, 0-7567-2301,0-7567- 3832
เบอร์โทรศัพท์ภายใน74052, 72301 ,73832
E - mailwsuwit@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
ความเชี่ยวชาญ

-เทคโนโลยีชีวภาพพืช
-การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-3845, 0-7567-3821 ,0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน73845, 73821 ,72301
E - mailspadungs@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี
อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

สรีรวิทยาการผลิตพืช/การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก  0-7567-2329, 0-7567-2301-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72329, 72301
E - mailathakorn.pr@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร
อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

ปรับปรุงพันธุ์พืชและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72326,72301
E - mail thanet.kh@wu.ac.th
ดร. กฤติกา กาบพลอย
อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

โภชนศาสตร์สัตว์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2388, 0-7567-2301-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72388, 72301
E - mailkrittika.ka@wu.ac.th
ดร.ประวิทย์ รอดจันทร์
อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
ความเชี่ยวชาญ1) โภชนาการสัตว์ปีก
2) การผลิตสัตว์ปีก
3) เอนไซม์ย่อยอาหารสัตว์ปีก
4) สถิติและการวางแผนการทดลอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2326,0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72301
E - mail prawit.ro@wu.ac.th