รองศาสตราจารย์ ดร. วาริน อินทนา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ความเชี่ยวชาญ-การควบคุมโรคพืช เกษตรอินทรีย์
-การจัดการโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-3200, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน73200, 72301
E - mailiwarin@wu.ac.th
ดร. กฤติกา กาบพลอย
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

โภชนศาสตร์อาหารสัตว์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2358, 0-7567-2301-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72358, 72301
E - mailkrittika.ka@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

การปรับปรุงพันธุ์พืช

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2351, 0-7567-2301,0-7567-2303
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72351, 72301
E - mailspotjama@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
-อณูพันธุศาสตร์
-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-3831, 0-7567-2301,0-7567- 3832
เบอร์โทรศัพท์ภายใน73831, 72301 ,73832
E - mailwsuwit@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-เทคโนโลยีชีวภาพพืช
-การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-3845, 0-7567-3821 ,0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน73845, 73821 ,72301
E - mailspadungs@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-โรคแบคทีเรีย และไวรัสในสัตว์น้ำ
-การเลี้ยงกุ้ง
-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2352, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72352,72301
E - maildsatapor@wu.ac.th
ดร. จันทิรา วงศ์เณร
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ทางด้านสัตวศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2362, 0-7567-2301-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72362, 72301
E - mailchantira.wo@wu.ac.th
ดร.อรรถกร พรมวี
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ทางด้านพืชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก  0-7567-2356, 0-7567-2301-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72356, 72301
E - mailathakorn.pr@wu.ac.th
ดร. ปรัชญาพร เอกบุตร
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ทางด้านสัตวศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก  0-7567-2355, 0-7567-2301-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72355, 72301
E - mailpradchayaporn.ak@wu.ac.th
ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ปรับปรุงพันธุ์พืชและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72301
E - mail thanet.kh@wu.ac.th