โลโก้สำนักวิชา

สารจากคณบดี

ขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ยุครุ่งเรืองทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงทำให้ในปัจจุบันสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดสอนในสองหลักสูตรที่สำคัญคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมและหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้ได้เปิดทำการเรียนการสอนสู่ปีที่ 29 แล้ว ที่ผ่านมาเราได้ผลิตบัณทิตคุณภาพสูงทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อประเทศไทยของเรามากกว่า 1,000 คนและกำลังจะถึง 1,200 คนในปีต่อไป ซึ่งบัณฑิตที่จบจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้มีตำแหน่งงานที่เป็นที่ยอมรับในวงการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนมีธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จ ขณะนี้เราได้พัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยจำนวน 2,000 ไร่ เพื่อรองรับการเรียนการสอน และพัฒนาร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารเพื่อรองรับครอบครัวของเราที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ทางด้านการผลิตองค์ความรู้วิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาหาร พืช ประมง และสัตวศาสตร์อยู่ครบทุกด้าน เรามีศูนย์ความเป็นความเลิศด้านกุ้ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ศูนย์ความเป็นเลิศกัญชาไทยทางการแพทย์ และศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร นอกจากนั้นในปี 2563 นี้เราได้ตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมเยียนบ้านหลังนี้ของเรา

                                                                              รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์                                                                  รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                          และอุตสาหกรรมอาหาร