โลโก้สำนักวิชา

ปรัชญาและอัตลักษณ์

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กำหนด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงภายใต้กรอบแนวคิด “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ” (Academic Excellence with Professional Skills)

เก่งวิชาการ (Academic Excellence) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา The United Kingdom Professional Standards Frameworks (UKPSF) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์

เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Professional Skills) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ การฝึกภาคสนาม และบูรณาการการเรียนกับการทํางาน (Work-integrated Learning: WIL) เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเชี่ยวชาญ

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง”
คนดี หมายถึง บัณฑิตผู้มีความกตัญญู รู้วินัย ใจอาสา มีภาวะผู้นํา
คนเก่ง หมายถึง บัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเชี่ยวชาญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

วิสัยทัศน์ : ผลิตนวัตกรใหม่ด้านเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากท้องถิ่นสู่สากล
พันธกิจ : มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร มีคุณธรรม และมีทักษะสากล พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และประเทศ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
วัฒนธรรมองค์กร: สุจริต โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม มุ่งผลลัพธ์
ค่านิยมหลัก :  เชี่ยวชาญศาสตร์ตน  มุ่งผลสัมฤทธิ์  กล้าคิดต่าง อย่างมีวิสัยทัศน์กว้างไกล