วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์: ผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญ คิดสร้างสรรค์

            และพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรจากท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ: มุ่งผลิตบัณฑิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความรู้คู่คุณธรรม

           และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 พัฒนาการเกษตรเพื่อชุมชนและความเป็นเลิศสู่สากล