วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญ คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรจากท้องถิ่นสู่สากล


พันธกิจ : มุ่งผลิตบัณฑิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความรู้คู่คุณธรรมและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 พัฒนาการเกษตรเพื่อชุมชนและความเป็นเลิศสู่สากล