กิจกรรมดำนาปลูกข้าว
กิจกรรมดำนาปลูกข้าว
กิจกรรมดำนาปลูกข้าว
กิจกรรมดำนาปลูกข้าว
กิจกรรมดำนาปลูกข้าว
กิจกรรมดำนาปลูกข้าว
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การทำนาข้าว
กิจกรรมการทำนาข้าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำขึ้นเพื่อการเรียน การสอน การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งการดำเนินงานตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9
โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลงนา การเตรียมต้นกล้า การปักดำ การดูแลรักษาต้นข้าว และการเก็บเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม ซึ่งในการผลิตข้าวในแปลงนาของศูนย์สาธิตฯ จะเน้นการทำนาข้าวแบบปลอดสารพิษ มีการใช้ปุ๋ยคอกที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ภายในศูนย์สาธิตฯ เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้จะเน้นเรื่องการควบคุมศัตรูข้าวโดยชีววิธี ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพและปลอดภัย