โลโก้สำนักวิชา
UKPSF ระดับ Fellow (FHEA)
UKPSF ระดับ Fellow (FHEA)
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร
อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow (FHEA)