คะแนนประเมิน AUNQA ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้เข้าร่วมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา
ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA
และได้คว้าคะแนน 4.72 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
ทางสำนักวิชาฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินในครั้งนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (ประธาน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตันยมน เพชรรัตน์ (กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิรา รัตนรัตน์ (กรรมการและเลขานุการ)