เมื่อวันเสาร์ 26 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้จัดกิจกรรม “SAF INNOVATION CAMP 2022” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจำนวน 100 กว่าคน