โลโก้สำนักวิชา
บริการวิชาการ อ.ดร.กฤติกา กาบพลอย
บริการวิชาการ อ.ดร.กฤติกา กาบพลอย
บริการวิชาการ อ.ดร.กฤติกา กาบพลอย
บริการวิชาการ อ.ดร.กฤติกา กาบพลอย
บริการวิชาการ อ.ดร.กฤติกา กาบพลอย

อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ออกบริการวิชาการ ในโครงการวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ รับแม่พันธุ์แท้สายพันธุ์ largewhite และ landrace พ่อพันธุ์แท้ landrace เพื่อผลิตสุกรแม่พันธุ์ 2 สาย ใช้เป็นแม่พันธุ์ทดแทนในกลุ่มและกระจายให้กับผู้ที่สนใจ และจำหน่ายน้ำเชื้อสายพันธุ์แท้