โลโก้สำนักวิชา
อุตสาหกรรมกระบี่ดูงานที่ศูนย์สาธิตเกษตรฯ
อุตสาหกรรมกระบี่ดูงานที่ศูนย์สาธิตเกษตรฯ
อุตสาหกรรมกระบี่ดูงานที่ศูนย์สาธิตเกษตรฯ
อุตสาหกรรมกระบี่ดูงานที่ศูนย์สาธิตเกษตรฯ
วันที่ 24 มีนาคม 2566 อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ และเกษตรจังหวัดกระบี่เยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 โดยมี อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี หัวหน้าศูนย์สาธิตฯ พร้อมด้วย นายเรวัตน์ วิวัฒน์ปฏิภาณ นักวิชาการประจำศูนย์สาธิตฯ ทีมงานและนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำหรับโครงการศูนย์สาธิตฯ เป็นโครงการภายใต้กิจกรรมเสริมหลักสูตรปริญญาตรีของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติโดยมีฐานการเรียนรู้ 9 ฐานหลัก ดังนี้
1.ร้านกล้าดี
2.พืชผักปลอดภัย (ไฮโดรโปนิกส์)
3.เมล่อนปลอดภัย
4.แพะ
5.เป็ดไข่อารมณ์ดี
6.แหนแดง
7.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
8.มะนาวปล่องซีเมนต์
9.นาข้าว