โลโก้สำนักวิชา
งานสถาปนา 31 ปีมวล.
งานสถาปนา 31 ปีมวล.
งานสถาปนา 31 ปีมวล.
งานสถาปนา 31 ปีมวล.

29 มีนาคม 2566 ร่วมฉลองวันสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ Walailak University Striving for Excellence
คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์