โลโก้สำนักวิชา
สัมนาวิชาการ
สัมนาวิชาการ
สัมนาวิชาการ
สัมนาวิชาการ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารจัดงาน Webinar เรื่อง Emerging Trends in Functional Food Ingredients วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-16:00 น. โดยได้รับเกียรติจากนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก 4 ท่านเป็น keynote speakers ได้แก่
1. Prof.Dr. Ling-Zhi Cheong
School of Agriculture and Food, Faculty of Veterinary and Agricultural Sciences, The University of Melbourne, Australia
ในหัวข้อ “Exploring the world of lipid”
2. Assoc.Prof.Dr. Supatra Karnjanapratum
Professional Culinary Arts Program, School of Management &
Food Technology and Innovation Research Center of Excellence, Walailak University, Thailand
ในหัวข้อ “Collagen and its derivatives from food waste: Impact of extraction method on its molecular characteristics”
3. Dr. Matija Harcet
Ruđer Bošković Institute, Croatia
ในหัวข้อ “Insects as human food and animal feed”
4. Dr.Miguel Ângelo Cerqueira
INL – International Iberian Nanotechnology Laboratory, Portugal
ในหัวข้อ “Nanotechnology on the development of healthy and functional food ingredients”
โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน ทั้งจากภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ กาน่า เป็นต้น
Webinar เรื่อง Emerging Trends in Functional Food Ingredients เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการด้านส่วนผสมฟังก์ชันในอาหาร เน้นองค์ความรู้ด้านการสกัด ระบบนำส่ง และการประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งการผลิตส่วนผสมฟังก์ชันจากแหล่งวัตถุดิบทางเลือก เช่น แมลง วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปอาหาร เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นแนวทางสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
อนึ่ง Dr.Miguel Ângelo Cerqueira ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีในอาหาร เป็น Highly Cited Researchers โดยสถาบัน Clarivate Analytics มี H index เท่ากับ 57 และเป็น editor ของวารสาร Future Foods เป็น Section Editor-in-Chief ของวารสาร Gels และเป็น editorial board member ของวารชั้นนำอื่น ๆ เช่น Food Research International และ Discover Food เป็นต้น ได้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนสำหรับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น การผลิตเกลือและน้ำตาลในระดับนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรสของมนุษย์ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้เกลือและน้ำตาลในอาหารได้ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเทคนิคในการห่อหุ้มสารสำคัญ เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 เบต้าแคโรทีน และวิตามินดี เป็นต้น เพื่อเติมลงในอาหารสำหรับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งได้นำเสนอการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีการการผลิตสารทดแทนไขมันในอาหารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โอลิโอเจล และอิมัลชันจากพืช เป็นต้น รวมทั้งการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้เทคนิค 3D food printing