โลโก้สำนักวิชา
กิจกรรมประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย
กิจกรรมประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย
กิจกรรมประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย
กิจกรรมประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย
กิจกรรมประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย
กิจกรรมประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนื่องในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา