โลโก้สำนักวิชา
รางวัลคนดีศรีเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ นายฤทธิไกร มาศเมฆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปี 2565 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย และสถาบันภาคี 4 จอบแห่งชาติ ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในงานประเพณี 4 จอบ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รางวัลคนดีศรีเกษตร เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง หลากหลายและเป็นประจักษ์ในระดับกว้างขวาง เช่น ระดับคณะ สถาบัน ระหว่างสถาบันและนอกสถาบัน