โลโก้สำนักวิชา

วันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2566 ซึ่งมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง