โลโก้สำนักวิชา
อบรมป้องกันโรคในสาวนยาง
อบรมป้องกันโรคในสาวนยาง
อบรมป้องกันโรคในสาวนยาง
อบรมป้องกันโรคในสาวนยาง
อบรมป้องกันโรคในสาวนยาง
อบรมป้องกันโรคในสาวนยาง
อบรมป้องกันโรคในสาวนยาง
อบรมป้องกันโรคในสาวนยาง
อบรมป้องกันโรคในสาวนยาง

รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม นำทีม ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีน์เกษตร อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)
หลักสูตร “การส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนสร้างวินัยการออม”และการป้องกันโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา โดยบรรยายหัวข้อ”การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566