โลโก้สำนักวิชา
PPT RUT ดูงานศูนย์สาธิตฯ
PPT RUT ดูงานศูนย์สาธิตฯ
PPT RUT ดูงานศูนย์สาธิตฯ
PPT RUT ดูงานศูนย์สาธิตฯ
PPT RUT ดูงานศูนย์สาธิตฯ
PPT RUT ดูงานศูนย์สาธิตฯ

 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ม.วลัยลักษณ์ ต้อบรับคณะจากโครงการเพิ่มศักยภาพทีมงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming ดูงานพื้นที่นวัตกรรมสร้างรอยยิ้มในภาคีเครือข่ายสถานศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ร้านกล้าดี) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี หัวหน้าโครงการศูนย์สาธิตฯ และนายเรวัฒน์ วิวัฒน์ปฏิภาณ นักวิชาการประจำศูนย์สาธิตฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายใต้ศูนย์สาธิตฯ ได้แก่ ร้านกล้าดี โครงการพืชผักปลอดภัยในระบบไฮโดรโปนิกส์ และโครงการเมล่อนปลอดภัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกพืชปลอดภัย ด้านการผลิตเพื่อให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ…รวมถึงด้านการตลาดอีกด้วย