โลโก้สำนักวิชา
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.วาริน อินทนา อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร หัวข้อ”การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน” สาธิตวิธีการเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มา NST-009

อบรมการจัดการศัตรูพืช
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
อบรมการจัดการศัตรูพืช
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
อบรมการจัดการศัตรูพืช
อบรมการจัดการศัตรูพืช

รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม นำทีมศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์AICนครศรีธรรมราช อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในโครงการสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่หรือเกษตรกรที่เตรียมเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ โดยบรรยายหัวข้อ”การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน” สาธิตวิธีการเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มา NST-009
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566