โลโก้สำนักวิชา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหรรมอาหาร จัดกิจกรรมวันพุธบ่ายให้กับนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 “การทำผักกิมจิเพื่อสุขภาพ” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามหลักค่านิยมหลัก ๔ ประการ กตัญญู รู้วิจัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ อย่างครบถ้านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด