โลโก้สำนักวิชา
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Q1: Percentile ≥ 90
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.นฤมล มาแทน อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Q1: Percentile ≥ 90  ประจำเดือน มิถุนายน 2566 คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์วารสารในฐาน First author และ Corresponding author และอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q1 (Percentile 75-100) ซึ่งมีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป