โลโก้สำนักวิชา
Percentile ≥ 90 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
Percentile ≥ 90 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Q1: Percentile ≥ 90  ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์วารสารในฐาน First author และ Corresponding author และอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q1 (Percentile 75-100) ซึ่งมีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป ดังนี้
1. Foods (Percentile 97%)
รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม)
ผศ.ดร.จันทิรา วงศ์เณร (อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม)

2. Poultry Science (Percentile 97%)
รศ.ดร.นฤมล มาแทน (อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม)
อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย (อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม)