โลโก้สำนักวิชา

#SAFtoSchool (4 กันยายน 2566) ผศ.ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร (รักษาการแทนรองคณบดี) และ ผศ.ดร.จันทิรา วงศ์เณร (หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการเกษตร) ลงพื้นที่แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะนำทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ม.6 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และเข้าพบครูแนะแนวโรงเรียนพัฒนาวิทยาโรงเรียนสตรีอิสลามยะลา และโรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา
ทางสำนักวิชา ขอขอบคุณนักเรียนและครูแนะแนวที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้