โลโก้สำนักวิชา
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต  ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา โดยมีคณาจารย์ผู้เกษียณดังนี้ รศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง และมีศิษย์เก่า คณาจารย์ และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงาน 100 คน