คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน
ประธาน
ความเชี่ยวชาญ -ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์  -การต้านทานเชื้อราบนไม้  -การพัฒนาผลิตภัณฑ์  -การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2359, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2359, 2301
E - mail nnarumol@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ-การควบคุมโรคพืช เกษตรอินทรีย์
-การจัดการโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-3200, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2373, 2301
E - mailiwarin@wu.ac.th
ดร. กฤติกา กาบพลอย
กรรมการ

ความเชี่ยวชาญ

โภชนศาสตร์อาหารสัตว์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2358, 0-7567-2301-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2358, 2301-3
E - mailkrittika.ka@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ

-การแปรรูปอาหาร
-เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2368, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2368, 2301
E - mailpvisaka@wu.ac.th

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ-เคมีและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงและอาหารทะเล
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
-ผลิตภัณฑ์เนื้อเพื่อสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2384, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2384, 2301
E - mailcmanat@wu.ac.th
ผศ.ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ

-โรคแบคทีเรีย และไวรัสในสัตว์น้ำ
-การเลี้ยงกุ้ง
-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2352, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2352, 2301
E - maildsatapor@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
ความเชี่ยวชาญ-เคมีของไขมันและน้ำมัน
-เคมีอาหาร และการแปรรูปอาหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2372, 0-7567-2301
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2372, 2301
E - mailpworawan@wu.ac.th