อาจารย์พิเศษ

ผศ.ดร.พรพิมล มะยะเฉี่ยว
อาจารย์พิเศษ
ดร.ไว ประทุมผาย
อาจารย์พิเศษ
ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
อาจารย์พิเศษ
รศ.ดร.อนุชิต ชินาจริยวงศ์
อาจารย์พิเศษ