หลักสูตรนานาชาติ สาขาเกษตรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Agriculture

(International Program)


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

ชื่อย่อ :ปร.ด. (เกษตรศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Agriculture)

ชื่อย่อ :Ph.D. (Agriculture)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีศักยภาพสูงในด้านการวิจัยด้านการเกษตร มีการบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ระหว่างสหสาขาวิชาเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง อีกทั้งมีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับนานาชาติ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาของนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ โมเดลยุโรป (European Model) พ.ศ. 2561

 1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การประมง ในระดับนานาชาติ
 2. เพื่อยกระดับศักยภาพของอาจารย์/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้มีความรู้ความชำนาญเชิงลึกในสาขาวิชาทางด้านเกษตรศาสตร์
 3. เพื่อส่งเสริมให้สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ
 4. เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทางเกษตรศาสตร์ที่มีคุณภาพของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
 5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของการวิจัยในประเทศอันนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างนวัตกรรมของตนเอง

จุดเด่นของหลักสูตร

 1.  เป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการทำวิจัยวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวตามโมเดลยุโรป (European Model) โดยใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ 4 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีศักยภาพสูงในด้านการวิจัยทางเกษตรศาสตร์ และมีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับนานาชาติ
 3.  มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายสาขา
 4.  มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย
 5.  เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลากหลายสาขา ทั้งในสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

แนวทางประกอบอาชีพ

 1. อาจารย์/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ/ข้าราชการ ในสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
 2. ที่ปรึกษาทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางการวิจัย ด้านเกษตรศาสตร์ ในสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
 3. นักวิจัยหลังปริญญาเอก

แนวทางการศึกษาต่อ
สามารถเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก


ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 270,000 บาท/คน/ปี (สำหรับนักศึกษาคนไทย)
ค่าธรรมเนียม 345,000 บาท/คน/ปี (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)


โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ
– รายวิชาสัมมนา                                       6*          หน่วยกิต
(*ไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลการเรียนในระดับ S)
2) หมวดวิชาเลือก                                      0        หน่วยกิต
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                            60      หน่วยกิต
 แบบ 1.2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 90 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ
– รายวิชาสัมมนา                                       12*          หน่วยกิต
(*ไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลการเรียนในระดับ S)
2) หมวดวิชาเลือก                                      0        หน่วยกิต
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                            90      หน่วยกิต

สมัครเรียนกับเรา Click    https://entry.wu.ac.th/