5ส GREEN ACT

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ที่ปรึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
ประธานกรรมการ

 

                                                                                                                                                            

                             

                               รองศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง        รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์                 อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร                 
                                                    กรรมการ                                                             กรรมการ                                                           กรรมการ                                                        

                        

                                                                                                                          

 

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช                     อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย                                   นางจันทร์เพ็ญ บัวจีน

                                                กรรมการ                                                   กรรมการและเลขานุการ                                               ผู้ช่วยเลขานุการ

     คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม Wu Big cleaning day in love “5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม​ “Show&Share 5S Happy time” วันที่​ 9​ กันยายน​ 2563​

 

ดำเนินงาน 5ส  Green โดยแบ่งพื้นที่และมอบหมายความรับผิดชอบ

ผลประเมิน Self Audit 5ส Green สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

กดลิงค์นี้ => รายละเอียดคะแนน Self Audit 5ส ห้องทำงานคณาจารย์

คะแนน 5ส ครั้งที่ 2/62 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อเสนอแนะ

1.ห้องทำงานอาจารย์ ควรจัดเก็บสายไฟต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย
2.ห้องทำงานอาจารย์ ควรจัดทำสันแฟ้มให้เรียบร้อยตามหลักการ 5ส
3.ห้องอาจารย์ ควรจัดเก็บของบนตู้ให้เรียบร้อย
4.ห้องอาจารย์ ควรมีข้อมูลการติดต่อของช่างแอร์
4.ห้องอาจารย์ ของใช้ส่วนตัวไม่ควรเกิน 1/3 ของของทั้งหมดบนโต๊ะ
5.ตู้เย็นในห้องอาหาร มีสิงของค่อนข้างเยอะ ควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบ

ข้อชื่นชม

1.ห้องทำงานอาจารย์ มีการติดป้ายบ่งชี้สำหรับสิ่งของรอเคลื่อนย้าย
2.ห้องทำงานอาจารย์ มีพัฒนาการในการดำเนินการ 5ส ที่ดีขึ้น
3.ห้องระบบไฟฟ้าและสื่อสารเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด