โลโก้สำนักวิชา
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์ไทย by บ้าน SAF” ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมรดน้ำดำหัว กิจกรรมการแสดง แลกของขวัญ และรับประทานอาหารพร้อมกัน