ข้าวไข่มดริ้น
ข้าวไข่มดริ้น 3 ข้าวพันธุ์พืชเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ผ่านการพิจารณารับรองพันธุ์เรียบร้อยแล้ว โดยข้าวไข่มดริ้นนับเป็นข้าวพื้นเมืองที่รวบรวมได้จากจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสารพันธุ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงและเหมาะในการรับประทานและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวได้หลากหลายโดยคุณค่าทางโภชนาการยังคงอยู่
ไข่มดริ้น 3 เป็นข้าวไวต่อช่วงแสงพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดนครศรีธรรมราช นำมาปลูกคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์แบบรวงต่อแถว ต้นสูง 176 เซนติเมตร ผลผลิต 436 กก./ไร่ เก็บเกี่ยวกลางเดือนกุมภาพันธ์ คุณภาพการสีดี ท้องไข่น้อย ข้าวสวยค่อนข้างร่วนและค่อนข้างนุ่ม เหมาะสำหรับปลูกในเขตปลูกข้าวเพื่อบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่มีนิเวศการปลูกข้าวคล้ายกัน
“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมืองท้องถิ่นของเรา”