โลโก้สำนักวิชา
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และคณาจารย์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการจัดการดูแลระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้และเรียนรู้ภายในหลักสูตร
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming