งานวิจัย
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Fungi, วารสาร Q1, ค่า Impact Factor = 5.816 ค่า Percentile 88
Article : Trichoderma asperelloides PSU-P1 Induced Expression of Pathogenesis-Related Protein Genes against Gummy Stem Blight of Muskmelon (Cucumis melo) in Field Evaluation