เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานการผลิตทุเรียนนอกฤดูและการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนอกฤดู ในรูปแบบแปลงใหญ่ณ แปลงเรียนรู้นายยนตรชัย เมฆฉาย ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช