เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 65 ที่ผ่านมา รศ.ดร. วาริน อินทนา อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม พร้อมทีมงาน ศูนย์ชีวินทรีย์เกษตร ม.วลัยลักษณ์และบริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จำกัดลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานการ “ประชุมเชิงปฎิบัติการ เชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)ครั้งที่2/2565” ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวภัณฑ์ ควบคุมโรคพืชและกำจัดศัตรูพืช เพื่อลดต้นทุนการผลิตและปลอดภัยจากสารเคมี พร้อมกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมตอบคำถามชิงรางวัลกับเกษตร