งานวิจัยนศ.ปริญญาเอก
นวัตกรรมใหม่…กลิ่นและรสชาติจากควันไม้ที่มีน้ำมันหอมระเหย เพื่อถนอมอาหารรมควันให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น คิดค้นโดยนักศึกษาปริญญาเอก นายอภิราม สินธุภาชี หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นฤมล มาแทน รศ.ดร.นิรันดร มาแทน ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้ม ขอขอบคุณแหล่งทุน คปก สกสว วช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการค้นพบครั้งสำคัญ
ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่ Sinthupachee, A., Koomhin, P., Matan, N., & Matan, N. 2022 Effect of combined treatment including Litsea cubeta essential oil and wood smoke on Aspergillus niger development and consumer acceptability of dried catfish (Ariidae). International Journal of Food Science & Technology. https://doi.org/10.1111/ijfs.15899 (ISI, Scopus Q1)