กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับเกียรติจากนักวิจัยแถวหน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. พิมพ์ผกา ฮาร์ดิง รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง รศ.ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย และ รศ.ดร. มนัส ชัยจันทร์ มาแชร์ประสบการณ์การทำงานวิจัยระดับแนวหน้าให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการในการผลิตงานวิจัยคุณภาพสูง รวมทั้งกระบวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ทั้งนี้มีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามอาจารย์ทุกท่านอย่างใกล้ชิด